Wykaz ras psów uznawanych za agresywne

Cały tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne można znaleźć tutaj.

Na wykazie tym znajdują się następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Oczywiście agresja w większości wypadkach jest kwestią zależną od wychowania i socjalizacji psa, a nie od jego obecności lub nieobecności na owej rządowej liście. Umieszczam ją tutaj jednak dlatego, że może przydać się ona osobom zainteresowanym posiadaniem psa z tej listy. W takim przypadku powinno się najpierw uzyskać zgodę od wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Szczegóły dotyczące zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Poznania.

Fragment ustawy dotyczący tych przepisów:

Art. 10

1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wy-maga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wła-ściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymy-wania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzy-mywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią za-grożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowa-dzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Tekst całej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt można znaleźć tutaj.